مقاومت چیست؟(صفحه دوم)

استاندارد مقاومت ها :

همانگونه که قبلا گفته شد مقادیر تلرانس و اهم مقاومت از جمله مشخصه های مهم برای انتخاب مقاومت هستند . تلرانس هر مقاومت سبب به وجود آمدن محدوده ای برای آن مقاومت می شود . به عنوان مثال مقاومت 1KΩ با تلرانس 10% می تواند مقداری بین 900Ω تا 1100Ω داشته باشد و در واقع محدوده ای را می پوشاند . همچنین محدوده هیچ مقاومتی نباید تمام و یا بخشی از محدوده مقاومت دیگر را شامل شود . به عنوان مثال مقاومت بعد از 1KΩ نمی تواند دارای محدوده ای با مقادیر کمتر از 1100Ω باشد و همچنین مقاومت قبل از 1KΩ نمی تواند دارای محدوده ای با مقادیر بیشتر از 900Ω باشد . بنابراین با توجه به میزان تلرانس مقاومت ها ، سری های استاندارد مختلفی برای مقاومت ها به وجود می آید . به عنوان مثال اگر تلرانس مقاومت ها را 20% در نظر بگیریم یک دهه مقاومت ( از 0 اهم تا 10 اهم ) 6 محدوده را شامل می شود و به همین دلیل این سری از مقاومت ها را سری E6 می نامند که E از کلمه European به معنای اروپایی گرفته شده است . میانگین هر یک از این محدوده ها به ترتیب عبارت است از :

1 , 1.5 , 2.2 , 3.3 , 4.7 , 6.8

 

به این اعداد ، اعداد پایه می گویند . از ضرب و یا تقسیم اعداد پایه هر سری از مقاومت ها در مضارب 10 می توان تمامی مقاومت های موجود در آن سری را بدست آورد . به عنوان مثال با داشتن عدد پایه 4.7 در سری E6 و ضرب و تقسیم آن در مضارب 10 می توان کلیه مقاومت های موجود در سری E6 را که دارای عدد پایه 4.7 می باشند بدست آورد که این مقاومت ها عبارتند از :

0.47Ω , 4.7Ω , 47Ω , 470Ω , 4.7kΩ , 47kΩ , 470kΩ , 4.7MΩ

 

حال اگر تلرانس مقاومت ها را 10% در نظر بگیریم یک دهه مقاومت 12 محدوده را شامل می شود که به این سری ، سری E12 می گویند و به همین ترتیب به ازای تلرانس 5% ، سری E24 و به ازای تلرانس 2% ، سری E48 و به ازای تلرانس 1% ، سری E96 و به ازای تلرانس های کمتر از 1% ، سری E192 بدست می آید . توجه داشته باشید که برای سری E192 معمولا از تلرانس های 0.75% ، 0.5% و 0.25% استفاده می کنند . اعداد پایه سری های E6 تا E192 در جدول(1) نمایش داده شده است . 

 

E6

1.00

1.50

2.20

3.30

4.70

6.80

E12

1.00

1.20

1.50

1.80

2.20

2.70

3.30

3.90

4.70

5.60

6.80

8.20

E24

1.00

1.10

1.20

1.30

1.50

1.60

1.80

2.00

2.20

2.40

2.70

3.00

3.30

3.60

3.90

4.30

4.70

5.10

5.60

6.20

6.80

7.50

8.20

9.10

E48

1.00

1.05

1.10

1.15

1.21

1.27

1.33

1.40

1.47

1.54

1.62

1.69

1.78

1.87

1.96

2.05

2.15

2.26

2.37

2.49

2.61

2.74

2.87

3.01

3.16

3.32

3.48

3.65

3.83

4.02

4.22

4.42

4.64

4.87

5.11

5.36

5.62

5.90

6.19

6.49

6.81

7.15

7.50

7.87

8.25

8.66

9.09

9.53

E96

1.00

1.02

1.05

1.07

1.10

1.13

1.15

1.18

1.21

1.24

1.27

1.30

1.33

1.37

1.40

1.43

1.47

1.50

1.54

1.58

1.62

1.65

1.69

1.74

1.78

1.82

1.87

1.91

1.96

2.00

2.05

2.10

2.15

2.21

2.26

2.32

2.37

2.43

2.49

2.55

2.61

2.67

2.74

2.80

2.87

2.94

3.01

3.09

3.16

3.24

3.32

3.40

3.48

3.57

3.65

3.74

3.83

3.92

4.02

4.12

4.22

4.32

4.42

4.53

4.64

4.75

4.87

4.99

5.11

5.23

5.36

5.49

5.62

5.76

5.90

6.04

6.19

6.34

6.49

6.65

6.81

6.98

7.15

7.32

7.50

7.68

7.87

8.06

8.25

8.45

8.66

8.87

9.09

9.31

9.53

9.76

E192

1.00

1.01

1.02

1.04

1.05

1.06

1.07

1.09

1.10

1.11

1.13

1.14

1.15

1.17

1.18

1.20

1.21

1.23

1.24

1.26

1.27

1.29

1.30

1.32

1.33

1.35

1.37

1.38

1.40

1.42

1.43

1.45

1.47

1.49

1.50

1.52

1.54

1.56

1.58

1.60

1.62

1.64

1.65

1.67

1.69

1.72

1.74

1.76

1.78

1.80

1.82

1.84

1.87

1.89

1.91

1.93

1.96

1.98

2.00

2.03

2.05

2.08

2.10

2.13

2.15

2.18

2.21

2.23

2.26

2.29

2.32

2.34

2.37

2.40

2.43

2.46

2.49

2.52

2.55

2.58

2.61

2.64

2.67

2.71

2.74

2.77

2.80

2.84

2.87

2.91

2.94

2.98

3.01

3.05

3.09

3.12

3.16

3.20

3.24

3.28

3.32

3.36

3.40

3.44

3.48

3.52

3.57

3.61

3.65

3.70

3.74

3.79

3.83

3.88

3.92

3.97

4.02

4.07

4.12

4.17

4.22

4.27

4.32

4.37

4.42

4.48

4.53

4.59

4.64

4.70

4.75

4.81

4.87

4.93

4.99

5.05

5.11

5.17

5.23

5.30

5.36

5.42

5.49

5.56

5.62

5.69

5.76

5.83

5.90

5.97

6.04

6.12

6.19

6.26

6.34

6.42

6.49

6.57

6.65

6.73

6.81

6.90

6.98

7.06

7.15

7.23

7.32

7.41

7.50

7.59

7.68

7.77

7.87

7.96

8.06

8.16

8.25

8.35

8.45

8.56

8.66

8.76

8.87

8.98

9.09

9.20

9.31

9.42

9.53

9.65

9.76

9.88

جدول (1)

 

برای استفاده از یک مقاومت ، ابتدا باید مقدار اهم و تلرانس مقاومت را داشته باشیم . کارخانه های سازنده مقاومت ، معمولا مقدار اهم و تلرانس مقاومت را به سه روش مشخص می کنند که این سه روش عبارتند از :
1- نوشتن مشخصات مقاومت بر روی مقاومت
2- استفاده از رمزهای متشکل از حروف و اعداد
3- استفاده از نوارهای رنگی

نوشتن مشخصات مقاومت بر روی مقاومت :

در این روش مقدار اهم و تلرانس و معمولا توان مجاز مقاومت مستقیما بر روی مقاومت نوشته می شود . در شکل (25) نمونه ای از این نوع مشخص کردن اهم و تلرانس مقاومت نمایش داده شده است .

شکل (25)

استفاده از رمزهای متشکل از حروف و اعداد : دراین روش با استفاده از اعداد و یک سری حروف خاص ، رمزهایی ساخته می شود و این رمزها مقدار اهم و تلرانس مقاومت ها را مشخص می کنند . در هر یک از این رمزها معمولاً دو حرف به کار می رود که یکی از این حروف نشان دهنده تلرانس مقاومت و دیگری به عنوان ضریبی برای اعداد موجود در آن رمز مورد استفاده قرار می گیرد . در جدول (2) معانی حروفی که به عنوان ضریب به کار می روند بیان شده است .

جدول(2)

در جدول(3) نیز ، معانی حروفی که نشان دهنده تلرانس مقاومت هستند نمایش داده شده است .

جدول (3)

برای درک بهتر این روش چند مثال را بیان می کنیم .

 

مثال 1) بر روی یک مقاومت عبارت 5R6K نوشته شده است . مقادیر اهم و تلرانس این مقاومت چقدر است ؟
همواره به یاد داشته باشید که حرف اول ، مربوط به ضریب و حرف دوم ، مربوط به تلرانس است و زمانی که مقدار اهم مقاومت به صورت حاصلضرب یک عدد اعشاری در ضریبی از 10 باشد ، از حرف اول به عنوان اعشار ، برای عدد اعشاری استفاده می کنیم . در این مثال با توجه به رمز 5R6K می توان نوشت : R=5.6Ω±%10
بنابراین مقدار اهم این مقاومت ، 5.6Ω و تلرانس آن 10% است . دقت داشته باشید که در این مثال حرف R علاوه بر بیان ضریب 1 برای عدد اعشاری 5.6 ، به عنوان اعشار عدد اعشاری نیز به کار رفته است .

مثال 2) بر روی یک مقاومت عبارت R33G نوشته شده است . مقادیر اهم و تلرانس این مقاومت چقدر است ؟

R=0.33Ω±%2
بنابراین مقدار اهم این مقاومت 0.33Ω و تلرانس آن 2% است .

مثال 3) بر روی یک مقاومت عبارت 47MM نوشته شده است . مقادیر اهم و تلرانس این مقاومت چقدر است ؟

R=47MΩ±%20
بنابراین مقدار اهم این مقاومت 47MΩ و تلرانس آن 20% است .


استفاده از نوارهای رنگی :

مقاومت های کم توان دارای ابعاد کوچکی هستند و به همین دلیل مقدار مقاومت و تلرانس آنها را به وسیله نوارهای رنگی مشخص می کنند که خود این روش به دو شکل انجام می شود . 1- روش چهار نواری 2- روش پنج نواری

روش چهار نواری :

این روش که معمولتر هم است برای تعیین اهم و تلرانس مقاومت های با تلرانس 2% به بالا مورد استفاده قرار می گیرد . در این روش از دو رنگ اول برای عدد ، رنگ سوم برای ضریب و رنگ چهارم برای تلرانس استفاده می شود . در شکل (26) تمامی رنگ های به کار رفته در مقاومت های رنگی چهار نواری و همچنین معنای هر رنگ ، در هر نوار کاملاً مشخص شده است . توجه داشته باشید که رنگ اولین نوار نمی تواند سیاه باشد . همچنین اگر رنگ چهارم وجود نداشته باشد ، نوار چهارم ، بی رنگ محسوب می شود و تلرانس آن را 20% در نظر می گیریم .

شکل (26)

در ادامه برای روشن تر شدن مطلب مثال هایی را ذکر می کنیم .

 

مثال 1) مقدار اهم و تلرانس مقاومت نشان داده شده در شکل (27) چقدر است ؟

شکل (27)

R=56×1000Ω±%10=56000Ω±%10=56KΩ±%10

بنابراین مقدار اهم این مقاومت 56KΩ و تلرانس آن 10% است .

 

مثال 2) مقدار اهم و تلرانس مقاومت نشان داده شده در شکل (28) چقدر است ؟

شکل (28)

R=15×0.01Ω±%5=0.15Ω±%5

بنابراین مقدار اهم این مقاومت 0.15Ω و تلرانس آن 5% است .

 

روش پنج نواری :

از این روش برای تعیین مقدار اهم و تلرانس مقاومت هایی که دارای تلرانس کمتر از 2% می باشند استفاده می گردد . در این روش بر روی مقاومت پنج نوار رنگی وجود دارد که سه رنگ اول معرف عدد ، رنگ چهارم معرف ضریب و رنگ پنجم بیانگر تلرانس است . در شکل (29) تمامی رنگ های به کار رفته در مقاومت های رنگی پنج نواری و همچنین معنای هر رنگ ، در هر نوار کاملاً مشخص شده است . توجه داشته باشید که رنگ اولین نوار نمی تواند سیاه باشد .

شکل (29)

در ادامه برای روشن تر شدن مطلب مثال هایی را ذکر می کنیم .

 

مثال 1) مقدار اهم و تلرانس مقاومت نشان داده شده در شکل (30) چقدر است ؟

شکل (30)

R=274×100Ω±%1=27400Ω±%1=27.4KΩ±%1

بنابراین مقدار اهم این مقاومت 27.4KΩ و تلرانس آن 1% است .

 

 

مثال 2) مقدار اهم و تلرانس مقاومت نشان داده شده در شکل (31) چقدر است ؟

شکل (31)

R=222×0. 1Ω±%2=22.2Ω±%2

بنابراین مقدار اهم این مقاومت 22.2Ω و تلرانس آن 2% است .

 

لینک های مفید!

انواع مقاومت(زبان اصلی): شامل 9 صفحه توضیحات در باره مقاومت.

 

بازگشت به صفحه ی اول


^