شماره حسابهای سایت

توجه :

 

جهت اطمینان خاطر دوستان عزیز تمام پرداختهای سایت با واسطه مدیریت سایت انجام می شود . بنا بر این هر کدام از اعضای گروه  ISEEE پروژه شما را انجام دهد نیاز به پرداخت مستقیم نیست .

 

این کار برای راحتی و اطمینان خاطر شما دوستان عزیز انجام می شود .

با این روش مدیریت سایت می تواند تحویل به موقع و بدون مشکل پروژه ها را تضمین کند .

 

شماره حسابهای سایت


 

بانک ملت

 

شماره حساب : 1437655930

شماره کارت    : 1526 8269 3370 6104

به نام : محمود حسنی پژو

______________________________________________________________________

 

بانک ملی

 

شماره حساب : 0340218895008

شماره کارت    : 2691 3237 9913 6037

به نام : محمود حسنی پژو

______________________________________________________________________

 

بانک کشاورزی

 

شماره حساب  : 451485718

شماره کارت     :  3177 0287 7012 6037

به نام : محمود حسنی پژو


^